Regulamin sklepu internetowego sklepzcytatami.pl

z dnia 25 listopada 2016 r.

§ 1 Definicje pojęć użytych w Regulaminie

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Koszyk – strona internetowa w ramach Sklepu internetowego, poprzez Którą Klient może zamówić Towar, wybrać sposób dostawy Towaru i dokonywać płatności;
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Prowadzący Sklep – firma Rekord Biuro Reklamy Barbara Koncewicz, prowadząca Sklep pod adresem www.sklepzcytatami.pl;
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego sklepzcytatami.pl;
 6. Sklep lub Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod www.sklepzcytatami.pl, za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia;
 7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie;
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Prowadzącym Sklep a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego i jest dostępny dla Klienta w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu.
 2. Regulamin jest zamieszczony na stronie Sklepu w formie umożliwiającej jego pobranie i sporządzenie jego wydruku.
 3. Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklepzcytatami.pl prowadzony jest przez firmę Rekord Biuro Reklamy Barbara Koncewicz, ul. Filarecka 7/1a, 61-502 Poznań, NIP: 972-033-92-86.
 5. Kontakt ze sklepem internetowym jest możliwy pod adresem wskazanym w pkt. 3, a także pod numerem telefonu: 668 808 917 lub adresem e-mail info@sklepzcytatami.pl.
 6. Regulamin określa:
  a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;
  b.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  c.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a.) przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript
  b.) włączona obsługa JavaScript
  c.) włączona obsługa plików Cookies
 1. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację Zamówienia, Prowadzący Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia.
 4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 10, Prowadzący Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji i dokona zwrotu kosztów Zamówienia, poniesionych przez Klienta.

 

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym jest dokonanie rejestracji w Sklepie.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Warunkiem dokonania rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie przez Klienta zgodnych z prawdą danych osobowych oraz poprawnych danych kontaktowych, oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Prowadzący Sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub Regulaminu.
 5. Ze Sklepu Internetowego można korzystać 24 godziny na dobę, przez cały rok.
 6. Sklep Internetowy prowadzi działalność na terenie Unii Europejskiej i pozostałych państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§ 4 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową Sklepu i dokonać wyboru towaru z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
 5. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a.) przedmiotu zamówienia,
  b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz ewentualnych dodatkowych kosztów,
  c.) wybranego sposobu dostawy,
  d.) wybranej metody płatności.
 1. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie prawdziwych danych osobowych i prawidłowych danych kontaktowych, oznaczonych jako obowiązkowe, wybranie sposobu dostawy, wybranie metody płatności i akceptacja warunków płatności oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Prowadzącym Sklep Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 4. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 6. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta – w celu promowania działalności i produktów Sklepu.
 7. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych.
 8. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z obowiązującym w Polsce prawem.

§ 5 Wysyłka i dostawa Towaru

 1. Towar jest wysyłany do Klienta po opłaceniu Zamówienia i zaksięgowaniu płatności na koncie Prowadzącego Sklep.
 2. Dostawy zamówionego Towaru są realizowane w sposób wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 3. Koszty i terminy dostawy podane są stronie internetowej Sklepu: KOSZTY I TERMINY DOSTAWY.
 4. Dostępność poszczególnych sposobów dostawy zależy od parametrów Zamówienia, w szczególności od wielkości i wagi towarów oraz adresu dostawy (krajowy lub zagraniczny).
 5. Sposoby dostawy dostępne dla konkretnego Zamówienia wraz z cenami są widoczne w Koszyku Klienta.
 6. Przesyłki kurierskie nadawane są niezwłocznie po dniu zaksięgowania płatności, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po dniu zaksięgowania płatności.
 7. Terminów określonych w pkt. 6 i 7 nie stosuje się do produktów z kategorii „Leżaki” i „Bluzy”, których produkcja jest zlecana po złożeniu i opłaceniu Zamówienia.
 8. Termin oczekiwania na dostawę produktów z kategorii „Leżaki” wynosi do 14 dni roboczych. Termin oczekiwania na dostawę produktów z kategorii „Bluzy” wynosi do 7 dni roboczych.
 9. Dostawa Towaru odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 10. Do przesyłki zawierającej Towar dołączany jest paragon lub faktura VAT, w zależności od opcji wybranej przez Klienta.

§ 6 Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. W chwili składania Zamówienia do ceny Towarów doliczany jest koszt dostawy Towarów, zgodnie z wybranym przez Klienta sposobem dostawy.
 3. Klient ma możliwość uiszczenia płatności:
  a) za pośrednictwem platformy Przelewy24 w formie przelewu bankowego, kartą lub blikiem
  b) za pośrednictwem platformy PayPal w formie płatności kartą;
  c) za pośrednictwem platformy PayPal z indywidualnego konta PayPal

 

§ 7 Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Prowadzącym Sklep w terminie 14 dni od zawarcia umowy.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od momentu objęcia rzeczy w posiadanie przez uprawnionego Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien przesłać Prowadzącemu Sklep przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 1 i 2, jednoznaczne oświadczenie w formie pisemnej na adres Rekord Biuro Reklamy Barbara Koncewicz, ul. Filarecka 7/1a, 61-502  Poznań lub w formie wiadomości e-mail na adres info@sklepzcytatami.pl
 4. Prowadzący Sklep zwróci Klientowi koszty zakupionych towarów (pod warunkiem, że wrócą do sklepu nieuszkodzone/niezmienione), wraz z kosztami transportu (wyjątek – patrz pkt 8).
 5. Zwrotu, o którym mowa w pkt. 5, Prowadzący Sklep dokona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od uprawnionego Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Prowadzący Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem, o którym mowa w pkt. 5 i 6, do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub do chwili dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru.
 7. Prowadzący Sklep zastrzega sobie prawo do niezwracania dodatkowych kosztów dostawy, poniesionych przez Klienta, który w chwili składania Zamówienia wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Prowadzącego Sklep.
 8. Klient ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu poinformowania Prowadzącego Sklep o odstąpieniu od umowy.
 9. Koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Prowadzący Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, jeśli nie będzie ono odebrane przez klienta dłużej niż przez dwa miesiące od poinformowania o gotowości do odbioru (dotyczy zamówień z odbiorem osobistym).

§ 8 Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Prowadzący Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.
 2. Prowadzący Sklep ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta należy kierować na adres sklepu lub adres email: info@sklepzcytatami.pl
 4. Prowadzący Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Prowadzącym Sklep a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Konsumentowi przysługuje również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w tym:
  a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
  b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w siedzibie powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej do których zadań należy ochrona konsumentów ( m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)
 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Prowadzącym Sklep a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Prowadzącego Sklep.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Do pobrania:

pdf Formularz odstąpieni